Hoeve Braamhorst

Dagbesteding

Hoeve Braamhorst, een plek waar mensen met een niet-aangeboren hersenletsel en/of chronische GGZ problematiek terecht kunnen voor een zinvolle dagbesteding. Maar we doen meer. 

We zien de deelnemers en hun naasten. We zien de mensen. We kijken niet alleen naar de beperking en de daarbij horende kwetsbaarheid, maar vooral ook naar wat wel kan. We gaan hierin vraag gestuurd te werk. We gaan bijvoorbeeld in gesprek over levensvragen en –ervaringen. Met deze waardevolle informatie zoeken we samen naar een passende invulling naar herstel, stabiliteit en de mogelijkheid tot groei vanuit de eigen kracht.

Samen ontdekken we de individuele kwaliteiten, talenten en ontwikkelen we deze waar kan door.  Herstel en waar mogelijk groei staan hierbij centraal. We gaan samen op een zoektocht naar zelfrealisatie en -acceptatie. Deze krachten en talenten worden vastgelegd in een dynamisch plan, genaamd ‘mijn samenwerkplan’. Dit plan fungeert als basis voor een traject. We stellen doelen op en passen die waar nodig aan. Gedurende de uitvoering het traject, wordt samenwerking gezocht met partners die vanuit dezelfde visie werken.

Zinvolle dagbesteding gericht op kwaliteiten en talenten

Wij hanteren een systemische aanpak, de impact op de naasten en thuissituatie krijgt aandacht in dit traject. De beoogde zelfstandigheid heeft het doel om een leefbare en stabiele thuissituatie te creëren, zodat iemand zo lang mogelijk in zijn of haar eigen veilige omgeving kan blijven wonen.

De activiteiten die aangeboden worden bij onze dagbesteding zijn een middel om te komen tot een optimale deelneming in de samenleving. Het gaat hierbij om het algehele welbevinden van de mens. We zorgen ervoor dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen in hun eigen, veilige omgeving.

zinvolle dagbesteding nah
Video afspelen

Locatie Kessel

In 2021 hebben we onze dagbesteding uitgebreid op locatie Kessel waar de focus ligt op sport, beweging en gezondheid in de breedste zin van het woord. Ook wordt hier psychomotorische therapie toegepast. Bij psychomotorische therapie staan lichaamsbeleving en bewegingsgedrag centraal. Door middel van sport, spel en oefeningen gericht op het lichaam, komt de deelnemer in beweging of staat juist stil bij zijn ervaringen. Op deze manier leert een deelnemer om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te verwoorden en begrijpen. Vervolgens wordt er geoefend om tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag te komen. Hierdoor kan er gerichter worden gewerkt aan de doelen, met het uiteindelijke doel: meer zelfstandigheid.

Gijs, coaching & therapie

Ter aanvulling op onze dagbesteding zijn we in 2023 gestart met het project ‘Gijs, coaching & therapie’. Dit project is gericht op het inzetten van therapiehonden om het functioneren en welbevinden van onze bewoners en deelnemers te bevorderen. De inzet van therapiehonden werkt vaak drempelverlagend en kalmerend. Ze voelen de emoties van de bewoner of deelnemer aan en weten deze emoties en het gedrag te beïnvloeden. 

Bij ons is de inzet van de honden Gijs & Jack onderdeel van het traject naar herstel en stabiliteit. Ook wordt de inzet van de honden vaak gekoppeld aan vaktherapie zoals psychomotorische therapie. De honden bieden ondersteuning bij leerdoelen gericht op bijvoorbeeld verbale communicatie, probleemoplossend vermogen en het aangeven van grenzen.

Doelgroep

De grootste groep deelnemers die gebruik maken van de dagbesteding bij Hoeve Braamhorst hebben te maken met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Zij hebben hersenletsel opgelopen, bijvoorbeeld vanwege een CVA (beroerte), tumor, hartstilstand, ongeluk of dementie. Hierdoor zijn zij fysiek en/of mentaal beperkt geworden. Denk hierbij aan spierziekten, Multiple Sclerose, ziekte van Parkinson, reuma, hartklachten of een dwarslaesie.

Ook mensen met gedragsproblemen of psychiatrische problematiek (GGZ) kunnen terecht bij Hoeve Braamhorst. Dit kan ontstaan doordat mensen bijvoorbeeld vanuit psychische problemen niet meer kunnen deelnemen aan het arbeidsproces.

Kosten

De dagbesteding op Hoeve Braamhorst kan op een drietal manieren worden vergoed:

Wil je gebruik maken van de dagbesteding van Hoeve Braamhorst dan kun je hiervoor een WMO indicatie aanvragen bij jouw gemeente. De gemeente zal samen met jou bekijken of een indicatie voor jou van belang is en hoeveel dagen je mag komen (zorgarrangement). Mocht je een indicatie hebben dan kijken we samen met jou of dit voldoende is voor deelname. Indien nodig nemen wij dan nog contact op met de gemeente.

De dagbesteding kan ook worden betaald vanuit een PGB. Ook dit kun je aanvragen bij jouw gemeente. Heb je een PGB indicatie voor dagbesteding dan kijken we samen met jou of dit voldoende is voor deelname.

Mocht je voor beiden financieringen niet in aanmerking komen dan kun je de dagbesteding uiteraard ook zelf betalen, hiervoor zullen wij dan voor jou een passende offerte maken.

met elkaar
actief
onszelf

Aanmelden Werken bij / met Hoeve Braamhorst

Aanmeldformulier Werken bij